June 18, 2008

Riverdance
Riverdance: I feel this shot of her is especially touching. The half-dismembered Riverdance a backdrop to, “…a Norwegian 3-masted barque called the "Abana", that was wrecked in 1894 on its way from Liverpool to Florida.” All photographs of the Riverdance are used by permission of the photographer and copyright Alan Robson, 2008.Him: Had a really good day at work. Still with the whateveritis.

Her: Water aerobics worked mostly well. I had great difficulty getting warm once I got home. Hurts fractionally more, feels healthy, still has whateveritis too. School today, and later it’s Beth’s graduation out in Campo today in 99 degree temperatures out doors.
Riverdance February 10, 2008.

Alan Robson, with the same last name as my paternal grandmother, lives just off Blackpool Beach where the Riverdance lies today. With his camera in hand, he has regularly visited the ship to capture this ongoing saga with a viewpoint all his own.

Cargo Law tells us that the Riverdance… “departed Warrenpoint, Northern Ireland,…Jan. 31, laden with 52 trailers, one truck and one private car. …(I)n the early evening, M/V Riverdance was struck by a freak wave. (The) vehicles on the main deck shifted, producing a list that, at one point, exceeded 60 degrees.”

She touched ground at low tide, and the Coast Guard removed the crew and passengers that night. The next day the crew began readying the Riverdance for refloating. Instead of floating, she turned broadside to the beach. Smit of Rotterdam was hired to refloat her, Severe weather conditions reduced her stability, and in late March, Cargo Law writes that, “78 knot winds… resulted in heavy damage and a 100 degree list.” She began sinking into the sand.

By March 21st, the Riverdance was declared a constructive total loss. On April 10th, the owner declared that a local company won the bid, and the Riverdance would be taken apart on the beach in approximately 10 to 14 weeks.

I have found Alan’s photographs poignant and powerful. If I could be there hovering with my camera in hand, I would. We are lucky to have Alan to record these images. Thank you Alan.

4 comments:

 1. Porn? I have seen the blogmaster in a gay gangbang movie the other day, he was high on pills and was taking cock in every hole, that horny gayass cocksucker son of a bitch.

  The author of this blog is dumbass motherfucker, he is a faggyass pillpopping maniac.

  http://www.diebewertung.de

  ReplyDelete
 2. Hey
  Every one linke good health so come and know about better health
  medical marijuana evaluation

  ReplyDelete
 3. I love urban-archology.blogspot.com! Here I always find a lot of helpful information for myself. Thanks you for your work.
  Webmaster of http://loveepicentre.com and http://movieszone.eu
  Best regards

  ReplyDelete
 4. Lek sprawia [url=http://www.neuralnets.eu/uroda-i-zdrowie/perfumy/perfumeria.html]Perfumeria[/url] zmniejszenie przyswajania substancji tluszczowych przy u¿yciu cz³owieczy stworzenie. Owo do g³êbi dziewiczy lek w celu filipinki, jakie po¿¹daj¹ odchudziæ siê i przebyæ na lepszy nurt posi³ków. Œrodek ten upowa¿nia zwiêkszyæ efektywnoœæ odchudzania o 45 % w zestwieniu spoœród u¿yciem [url=http://www.perfumeria.atm.pl]Perfumeria internetowa[/url] jeno diety oraz æwiczeñ fizycznych. Farmaceutyk tamten zdobêdziesz w aptece internetowej. Zapraszamy a¿ do rezolutnej online taniej apteki internetowej po leki natomiast po dane o wyci¹gach. Wydalin w nastêpstwie tego alli Polecamy tym¿e majêtnoœci¹ cenê koncentratów zaœ w istocie dobr¹ satysfakcjê odwiedzaj¹cych stronicê. Apteka internetowa jest jedn¹ z siedmiu w najwiêkszym stopniu odrêbnych natomiast wybitnych siê portali zapewniaj¹cych zaopatrywanie produktów farmacetycznych.Musimy daæ zobaczyæ w tej chwili trójka osobniki prepratów. Polska apteka o jakiej zapisujemy dzia³a w postêpowanie niezawodny a wysy³a [url=http://www.perfumeryjna.pl]Perfumeria internetowa[/url] wyci¹gi w przewiewu zaledwie niejakiego dnia od chwili momentu zredagowania twojego zapotrzebowania. W³aœnie spoœród tamtego siêga setne [url=http://www.perfumeria.aid.pl]Perfumeria internetowa[/url] oceny pacjentów. Na s³aby brzuszekJest mrowie suplementów diety na schudniêcie. A¿ do kluczowych przylegaj¹ te zawieraj¹ce w sk³adzie l-karnitynê, mimo to rzeczwiœcie sprawdzonym zaœ natomiast pokazanym postêpowaniem mo¿e zaaprobowaæ siê jeno alli posiadaj¹cy tzw.orlistat.Dieta natomiast zaœ praktyka fizyczne w znacznym stopniu decyduj¹ o nieskazitelnym zgonieniu [url=http://www.hotelmorskieoko.pl/uroda-i-zdrowie/perfumy/perfumeria-internetowa.html]Perfumeria internetowa[/url] donios³oœci.Na menopauzêMenopauza istnieje czasami, podczas gdy krwawienie przestaje, natomiast jajniki bezapelacyjnie zaprzestaj¹ uzyskiwaæ jajeczka. Na menopazuê przebojowe s¹ takie preparaty gdy diohespan max, diosminex zawieraj¹ce diosminê. Trwanie menopauzy jednak nie konotuje dla mordy pieknej zguby tudzie¿ trzeba spoœród ni¹ siê zmierzyæ.

  ReplyDelete

postcards

Celebration of Life